Ý nghĩa của từ Chân lí tuyệt đối là gì:
Chân lí tuyệt đối nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Chân lí tuyệt đối Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chân lí tuyệt đối mình

1

0   0

Chân lí tuyệt đối


chân lí phản ánh đối tượng của nhận thức, những khía cạnh nhất định của hiện thực một cách hoàn toàn.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Chân lí tuyệt đối
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chân mây Chân chất >>