Ý nghĩa của từ Chân chấu là gì:
Chân chấu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Chân chấu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chân chấu mình

1

1   1

Chân chấu


răng của lưỡi liềm, lưỡi hái, v.v., được giũa thành hàng nhọn và sắc, giống hình gai chân con châu chấu liềm mòn hết c [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Chân chấu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chân chỉ hạt bột Chân chính >>