Ý nghĩa của từ Cửu lí hương là gì:
Cửu lí hương nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Cửu lí hương Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cửu lí hương mình

1

0   0

Cửu lí hương


cây nhỏ mọc hoang cùng họ với cam, lá có mùi hắc, có thể dùng làm thuốc.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Cửu lí hương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cửu trùng Cửu chương,Bảng cửu chương >>