Ý nghĩa của từ Công lệnh là gì:
Công lệnh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Công lệnh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Công lệnh mình

1

0   1

Công lệnh


giấy chứng nhận cử đi công tác, do cơ quan cấp.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Công lệnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Công lập Công lịch >>