Ý nghĩa của từ Cô-đê-in,Codeine là gì:
Cô-đê-in,Codeine nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Cô-đê-in,Codeine Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cô-đê-in,Codeine mình

1

0   0

Cô-đê-in,Codeine


xem codeine
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Cô-đê-in,Codeine
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cô bác Cô-ca-in,Cocain >>