Ý nghĩa của từ Câu đầu là gì:
Câu đầu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Câu đầu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Câu đầu mình

1

0   0

Câu đầu


thanh xà gác trên hai trụ ngắn trong vì kèo, dùng để đỡ hệ thống rường bên trên.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Câu đầu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cây bóng mát Câu thơ >>