Ý nghĩa của từ Biên dịch là gì:
Biên dịch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Biên dịch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Biên dịch mình

1

0   0

Biên dịch


dịch (văn bản, sách) biên dịch sách công tác biên dịch Đồng nghĩa: phiên dịch
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Biên dịch


Trình biên dịch, còn gọi là phần mềm biên dịch, compiler, là một chương trình máy tính làm công việc dịch một chuỗi các câu lệnh được viết bằng một ngôn [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Biên dịch
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Biên kịch Biên cương >>