Ý nghĩa của từ Bao tiêu là gì:
Bao tiêu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bao tiêu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bao tiêu mình

1

0   0

Bao tiêu


nhận tiêu thụ toàn bộ hoặc một phần sản phẩm (của một đơn vị sản xuất) theo những điều kiện nhất định nhận bao tiêu toàn bộ sản [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Bao tiêu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bao trùm Bao thầu >>