Ý nghĩa của từ Bấy nhiêu là gì:
Bấy nhiêu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bấy nhiêu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bấy nhiêu mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bấy nhiêu


số lượng đã nói đến; ngần ấy "Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu." (Cdao)
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Bần bật Bấy giờ >>