Ý nghĩa của từ Bấy nhiêu là gì:
Bấy nhiêu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bấy nhiêu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bấy nhiêu mình

1

0   0

Bấy nhiêu


số lượng đã nói đến; ngần ấy "Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu." (Cdao)
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Bấy nhiêu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bần bật Bấy giờ >>