Ý nghĩa của từ Bấy giờ là gì:
Bấy giờ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Bấy giờ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bấy giờ mình

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Bấy giờ


khoảng thời gian được xác định, được nói đến, trong quá khứ hoặc trong tương lai; khi ấy, lúc đó bấy giờ các con còn bé lắm khi nào xảy r [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0 Thumbs up   7 Thumbs down

Bấy giờ


Ai biết từ đó đâu chời! Tui biết từ “ bấy giờ” có nghĩa là gì thì tui lên google search làm gì! Mắc.. cừi.. hà! Hứ
AliceCzennie - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

<< Bấy nhiêu Bấy chừ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa