Ý nghĩa của từ Bấy chầy là gì:
Bấy chầy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bấy chầy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bấy chầy mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bấy chầy


(Từ cũ, Văn chương) bao lâu nay "Bấy chầy dãi nguyệt, dầu hoa, Mười phần xuân có gầy ba bốn phần." (TKiều)
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Bấy chừ Bấy chày,Bấy chầy >>