Ý nghĩa của từ Bảo thụ là gì:
Bảo thụ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bảo thụ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bảo thụ mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bảo thụ


The jewel-tree (of the Pure Land)
Nguồn: buddhismtoday.com

<< Bảo thủ cây đại hoàng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa