Ý nghĩa của từ Bạch Nha là gì:
Bạch Nha nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Bạch Nha. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bạch Nha mình

1

0   0

Bạch Nha


Tên của một ngôi động đẹp trong dãy núi Thần Phù (còn gọi là Thần Đầu hay Giáp Sơn) ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Bạch Nha


Tên một ngôi động đẹp trong dãy núi Thần Phù (Còn gọi là Thần đầu hay Giáp Sơn) ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa
Nguồn: vdict.com

3

0   0

Bạch Nha


Tên một ngôi động đẹp trong dãy núi Thần Phù (Còn gọi là Thần đầu hay Giáp Sơn) ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của Bạch Nha
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bạch Mộc Lương Tử Bạch Thông >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa