Ý nghĩa của từ Bạch Hoa là gì:
Bạch Hoa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Bạch Hoa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bạch Hoa mình

1

0   0

Bạch Hoa


Có sách chép là Ngọc Hoa, con gái Hùng Vương thứ XVIII, nổi tiếng sắc nước hương trời. Nhân vật gây nên cuộc "tranh hôn kết oán" trong thời Văn LangHuyền sử [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

Bạch Hoa


Có sách chép là Ngọc Hoa, con gái Hùng Vương thứ XVIII, nổi tiếng sắc nước hương trời. Nhân vật gây nên cuộc "tranh hôn kết oán" trong thời Văn Lang Huyền sử truyền rằng: Gần bờ cõi Văn Lang có người của bộ lạc do Thục Phan lãnh đạo có lần đến cầu hôn con vua Hùng mà kh [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của Bạch Hoa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bạch Đằng Giang Bạch Liên Hoa >>