Ý nghĩa của từ Bình đẳng vương là gì:
Bình đẳng vương nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bình đẳng vương Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bình đẳng vương mình

1

0   0

Bình đẳng vương


Yama, the impartial or just judge and awarder.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Bình đẳng vương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bình đẳng tính trí Bình luận >>