Ý nghĩa của từ Bình đẳng tính trí là gì:
Bình đẳng tính trí nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bình đẳng tính trí Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bình đẳng tính trí mình

1

0   0

Bình đẳng tính trí


Samatà-jnàna (S). Even handedness.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Bình đẳng tính trí
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bình đẳng tính Bình đẳng vương >>