Ý nghĩa của từ AAAV là gì:
AAAV nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ AAAV Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa AAAV mình

1

0   0

AAAV


advanced amphibious assault vehicle: chương trình xe tác chiến thủy bộ lưỡng dụng.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của AAAV
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< AAAD AABM >>