Ý nghĩa của từ 1550 là gì:
1550 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ 1550. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 1550 mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

1550


Năm 1550 (số La Mã: MDL) là một năm thường bắt đầu vào thứ Tư (liên kết sẽ hiển thị đầy đủ lịch) trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1550


Năm 1550 (số La Mã: MDL) là một năm thường bắt đầu vào thứ Tư (liên kết sẽ hiển thị đầy đủ lịch) trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< 1549 1551 >>