Ý nghĩa của từ Ỷ,Ỉ là gì:
Ỷ,Ỉ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ỷ,Ỉ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ỷ,Ỉ mình

1

0   0

Ỷ,Ỉ


(Khẩu ngữ, Ít dùng) xem ỉ Danh từ ngai thờ. Động từ dựa vào ưu thế hay lí do nào đó của mình để làm điều lẽ ra kh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ỷ,Ỉ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ỳ,Ì Ỷ lại >>