Ý nghĩa của từ Ứng đối là gì:
Ứng đối nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ứng đối Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ứng đối mình

1

0   0

Ứng đối


đối đáp nhanh giỏi ứng đối
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ứng đối
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ứng xử >>