Ý nghĩa của từ Ứ hơi là gì:
Ứ hơi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ứ hơi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ứ hơi mình

1

0   0

Ứ hơi


(Phương ngữ) quá sức chịu đựng, không chịu đựng nổi được nữa mệt ứ hơi
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ứ hơi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ủn ỉn Ứ hự >>