Ý nghĩa của từ Ấu chúa là gì:
Ấu chúa nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ấu chúa Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ấu chúa mình

1

1   0

Ấu chúa


(Từ cũ) chúa còn nhỏ tuổi theo phò ấu chúa Đồng nghĩa: ấu chủ
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ấu chúa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ấu,Củ ấu Ấu chủ,Ấu chúa >>