Ý nghĩa của từ đoán mò là gì:
đoán mò nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ đoán mò Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đoán mò mình

1

0   0

đoán mò


là hành động tiên đoán đều gì đó mà hầu như chắc chắn nó sẽ không xảy ra.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của đoán mò
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dặn dò đoán già đoán non >>