Ý nghĩa của từ đưa tin là gì:
đưa tin nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ đưa tin. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đưa tin mình

1

0   0

đưa tin


Báo cho biết một sự việc. | : ''Báo đã '''đưa tin''' về vụ đình chiến.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

đưa tin


đgt. Báo cho biết một sự việc: Báo đã đưa tin về vụ đình chiến.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

đưa tin


đgt. Báo cho biết một sự việc: Báo đã đưa tin về vụ đình chiến.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của đưa tin
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đơn sơ đưa tình >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa