Ý nghĩa của từ Đoản côn là gì:
Đoản côn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đoản côn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đoản côn mình

1

0   0

Đoản côn


gậy ngắn, dùng để đánh võ.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đoản côn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đoản binh Đoản hậu >>