Ý nghĩa của từ Đoản binh là gì:
Đoản binh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đoản binh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đoản binh mình

1

0   0

Đoản binh


(Từ cũ) đội quân chuyên đánh giáp lá cà dùng đoản binh đánh tập hậu
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đoản binh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đoạn đầu đài Đoản côn >>