Ý nghĩa của từ Đoạn đầu máy là gì:
Đoạn đầu máy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đoạn đầu máy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đoạn đầu máy mình

1

0   0

Đoạn đầu máy


xí nghiệp đường sắt làm nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa và quản lí một số lượng đầu máy trên những chặng đường nhất đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đoạn đầu máy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đoạn toa xe Đoạn đầu đài >>