Ý nghĩa của từ Điều trị đau là gì:
Điều trị đau nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Điều trị đau. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Điều trị đau mình

1

0   0

Điều trị đau


Điều trị đau bao gồm tất cả các phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc nhằm làm giảm hoặc mất cảm giác đau cho người bệnh.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Điều trị đau


Điều trị đau bao gồm tất cả các phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc nhằm làm giảm hoặc mất cảm giác đau cho người bệnh.
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Điều trị đau
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sarawak Polyvinyl clorua >>