Ý nghĩa của từ Điêu linh là gì:
Điêu linh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Điêu linh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Điêu linh mình

1

2   0

Điêu linh


khổ sở cùng cực, đến mức xơ xác tình cảnh điêu linh
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Điêu linh


Điêu là chim; Linh là lạc. Điêu linh là chim bị lạc bầy.
Danh - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Điêu linh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Điêu khắc gia Điêu luyện >>