Ý nghĩa của từ Độc tấu là gì:
Độc tấu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Độc tấu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Độc tấu mình

1

4   1

Độc tấu


Biểu diễn một ng­ời dùng một nhạc cụ thể  hiện là chính (Anh, Đức, Pháp, : Solo).
Nguồn: maikien.com

2

3   1

Độc tấu


biểu diễn âm nhạc một mình, thường chỉ dùng một nhạc cụ độc tấu đàn guitar độc tấu sáo trình diễn bài độc tấu độ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Độc tấu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Độc tôn Độc tố >>