Ý nghĩa của từ Độc tôn là gì:
Độc tôn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Độc tôn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Độc tôn mình

1

10   1

Độc tôn


chỉ riêng một mình được tôn sùng chiếm vị trí độc tôn
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Độc tôn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Độc tính Độc tấu >>