Ý nghĩa của từ Độc tính là gì:
Độc tính nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Độc tính Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Độc tính mình

1

0   0

Độc tính


tính chất độc hại đối với cơ thể thuốc kháng sinh thường có độc tính cao
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Độc tính
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Độc thủ Độc tôn >>