Ý nghĩa của từ Đôn quân là gì:
Đôn quân nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đôn quân Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đôn quân mình

1

1   0

Đôn quân


chuyển một đơn vị vũ trang có tổ chức, khả năng chiến đấu và địa bàn hoạt động hạn chế lên bộ phận có tổ chức, khả năng ch [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đôn quân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đôn hậu Đôn đáo >>