Ý nghĩa của từ Đòn xeo là gì:
Đòn xeo nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đòn xeo Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đòn xeo mình

1

0   0

Đòn xeo


đòn dùng để bẩy vật nặng theo nguyên tắc đòn bẩy.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đòn xeo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đòn vọt Đòn xóc >>