Ý nghĩa của từ Đòn càn là gì:
Đòn càn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Đòn càn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đòn càn mình

1

11 Thumbs up   1 Thumbs down

Đòn càn


đòn làm bằng một đoạn tre nguyên cả ống, đẽo nhọn hai đầu, dùng để xóc những bó lúa, rơm rạ, củi, v.v. mà gánh. [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

8 Thumbs up   3 Thumbs down

Đòn càn


đòn làm bằng đoạn tre nguyên cả ống ,đẽo vát hai đầu thon lại để xóc những bó củi,rơm rạ,...mà gánh
hoa mai linh - Ngày 17 tháng 10 năm 2015

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Đòn càn


Đòn càn làm bằng 1 đoạn tre nguyên cả ống thường chỉ được vát nhọn 1 (một ) đầu, dùng để xuyên qua những bó lúa, cỏ cói rất nặng, sau đó 2 người khiêng. Đòn càn chủ yếu để khiêng những sản phẩm nông nghiệp như khiêng lợn, khiêng thóc lúa, treo vào cân móc hợp tác xã thời bao cấp. Đòn càn to, tròn, trơn nên người ta không thể gánh trên vai 1 mình được. Nếu nói đòn càn vát nhọn 2 đầu thì nó đã không gọi là đòn càn mà là đòn xóc
Đòn xóc mới vót nhọn 2 đầu, nhỏ hơn, làm bằng 1 nửa thân tre dẻo dai, dùng để xóc vào 2 bó lúa và gánh 1 mình trên vai, không cần quang gánh, tránh ướt lúa, hoặc để gánh những nông sản dài tránh quét đất
- Ngày 13 tháng 9 năm 2023

<< Đòi hỏi Đòn gánh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa