Ý nghĩa của từ Đánh đ là gì:
Đánh đ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đánh đ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đánh đ mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Đánh đ


đánh giá như nhau, không phân biệt những mặt khác nhau về căn bản đánh đồng người tốt với kẻ xấu Đồng nghĩa: cào bằng
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Đánh đ


thuật phù phép xuất hồn ra khỏi xác để đi vào cõi âm tìm linh hồn người thân đã chết, theo mê tín.
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Đánh đố Đánh đổ >>