Ý nghĩa của từ Đành hanh đành hói là gì:
Đành hanh đành hói nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đành hanh đành hói Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đành hanh đành hói mình

1

0   0

Đành hanh đành hói


(Khẩu ngữ) như đành hanh (ng1; nhưng ý nhấn mạnh hơn) tính đành hanh đành hói bằng lòng làm điều biết là không [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đành hanh đành hói
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đành hanh Đành rành >>