Ý nghĩa của từ Đành là gì:
Đành nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đành Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đành mình

1

0   0

Đành


miễn cưỡng bằng lòng, chấp thuận vì thấy không thể khác được đuối lí nên đành im từ chối không được, đành ph [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đành
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đàng điếm Đành hanh >>