Ý nghĩa của từ Đành là gì:
Đành nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đành Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đành mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Đành


miễn cưỡng bằng lòng, chấp thuận vì thấy không thể khác được đuối lí nên đành im từ chối không được, đành phải nhận bằng lòng l&agrav [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Đàng điếm Đành hanh >>