Ý nghĩa của từ ø là gì:
ø nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ø Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ø mình

1

3   3

ø


kí hiệu tập hợp rỗng, trong toán học. tập hợp rỗng là tập hợp không có phần tử. ngoài ra còn chỉ sự không có gì cả, trống không. thường dùng kí hiệu này để thay cho việc viết 'không có"
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ø
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uu uppercase letter >>