Ý nghĩa của từ ém dẹm là gì:
ém dẹm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ém dẹm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ém dẹm mình

1

0   0

ém dẹm


: ''Câu chuyện thế mà nó '''ém dẹm''' đi.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ém dẹm


Nh. ém: Câu chuyện thế mà nó ém dẹm đi.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ém dẹm


Nh. ém: Câu chuyện thế mà nó ém dẹm đi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của ém dẹm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< eng éc èo ẽo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa