Ý nghĩa của từ Ý mã là gì:
Ý mã nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ý mã Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ý mã mình

1

0   0

Ý mã


The mind as a horse, ever running from one thing to another.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Ý mã
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ý lạc Ý mã tâm viên >>