Ý nghĩa của từ Ý lạc là gì:
Ý lạc nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ý lạc Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ý lạc mình

1

0   0

Ý lạc


Joy of the mind, the mind satisfied and joyful. Manobhiràma, the realm foretold for Maudgalyàyana as a Buddha.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Ý lạc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ý lực Ý mã >>