Ý nghĩa của từ Ý học là gì:
Ý học nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ý học Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ý học mình

1

0   0

Ý học


Mental learning, learning by meditation rather than from books.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Ý học
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ý giới Ý lực >>