Thêm ý nghĩa của thấy gớm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chết đi sống lại cạp đất mà ăn >>